Často kladené otázky

Pro všechny zainteresované strany jsme sestavili některé často kladené otázky a odpovědi. Pokud na svou otázku nenaleznete odpověď, kontaktujte nás, prosím.

Často kladené otázky

Jak jste se poznali a jak to začalo?


Vše to začalo ve Wageningenu v Nizozemí. Někteří z nás si vybrali v rámci studijního kurzu analýzu debaty okolo rozhodnutí Evropského soudního dvora z minulého roku. Přezkoumali jsme různé názory a provedli nějaké rozhovory, ze kterých jsme vyvodili, že v dlouhodobém pohledu není současná právní situace opodstatněná. Shledali jsme záležitost natolik fascinující, že jsme o ní začali mluvit s přáteli mimo kurz. Společně jsme se dohodli přeměnit slova v činy a spustili jsme iniciativu evropských občanů požadující lepší legislativní rámec.
Kde mohu nalézt podrobný návrh?


Náš návrh můžete nalézt zde na stránkách Komise.
Kolik podpisů potřebujete z jedné země?


Celkově budeme potřebovat milion podpisů. Signatáři musí pocházet z nejméně čtvrtiny všech členských zemí a dosáhnout minimálního počtu podpisů pro čtvrtinu všech členských států. Přesné počty jsou zobrazeny v diagramu níže (z nařízení (EU) 211/2011). Prostřednictvím Twiteru budeme zajišťovat častou aktualizaci o tom, kolik podpisů jsme dosud získali.
Jsou započítávány podpisy občanů Spojeného království ve světle Brexitu tento rok?


Ano, signatáři ze Spojeného království jsou nanejvýš vítáni až do data očekávaného odchodu (v současnosti 1. listopad 2019). Všechny tyto podpisy budou započteny do jednoho milionu, který potřebujeme. Po očekávaném dni odchodu nebo po podpisu dohody o odchodu nemůžeme nicméně další podpisy občanů Spojeného království více přijímat.
Co se stane, když získáte podpisy?


Pokud dokážeme získat dostatek podporovatelů, předložíme iniciativu Komisi, která zorganizuje veřejné slyšení. V průběhu tří měsíců po předložení zveřejní kroky, které hodlá podniknout, pokud nějaké, a zdůvodní je.
Kdo vás sponzoruje?


Dosud jsme nezískali žádné financování. Naše výdaje jsou omezené na webovou doménu, nějaké výtisky a poštovné za úřední dokumenty zaslané do Bruselu.

V budoucnu můžeme nicméně spustit kampaň davového financování (tzv. crowdfunding) k další podpoře naší iniciativy.

Držíme se vážně principu transparentnosti a zveřejníme na naší webové stránce všechny příští výdaje a vydělané peníze. Navíc všechny přebytečné peníze darujeme na projekty biodiversity, klimatické činnosti a udržitelného zemědělství – odkazy na tyto dary a další podrobnosti naleznete na naší webové stránce.
Jak se mohu stát sponzorem?


Nyní nepřijímáme žádné dary nebo sponzoring. K pokrytí budoucích výdajů můžeme založit kampaň davového financování. Pokud se tak stane, naleznete podrobnosti na této webové stránce.
Co je cílem iniciativy?


Naše iniciativa slouží k mnoha účelům.

Zaprvé, usilujeme o zesílení pocitu urgentnosti aktualizovat současnou legislativu, která nebyla aktualizována spolu s vědeckými pokroky v uplynulých dekádách. Ve světle klimatických změn a potravinové nejistoty věříme, že nezbývá mnoho času k zahájení udržitelnějších kroků. Legislativní procedury pro aktualizaci legislativy jsou rovněž celkem pomalé, což je důvodem, proč je důležité neztrácet čas, než se tyto problémy stanou příliš naléhavými.

Předložením iniciativy evropských občanů navíc chceme zapojit do debaty širokou veřejnost. Věříme, že se budoucnost zemědělství a našich potravin v EU týká nás všech – a zdá se užitečné podpořit v diskusi přístup založený na vědě namísto přístupu založeného na obavách.

Konečně, chceme poskytnout konkrétní návrh pro smysluplné řízení NBTs v EU. Nicméně se zdá užitečné zmínit, že neshledáváme svůj přístup jako „jediný a nejlepší“ k dosažení skutečné aktualizace legislativy. Namísto toho věříme, že kombinované úsilí různých iniciativ nakonec povede k úspěchu – a my k tomu chceme přispět, jak nejlépe můžeme.
Co osobně tím získáte?


Všichni jsme mladí občané EU s dlouhou budoucností před sebou. Jako takoví se obáváme výzev, kterým budeme muset čelit v budoucnosti, jako jsou klimatické změny a potravinová nejistota. Vybrali jsme si aktivně přispět zodpovědnému vědeckému rozvoji v EU k vypořádání se s těmito výzvami. Tedy, my a další generace budeme profitovat z právního rámce, který vyústí v nutričně hodnotnější, bezpečnější a odolnější plodiny.
Jak se mohu k iniciativě připojit?


Pokud máte zájem o připojení se k naší iniciativě, jsme vždy potěšeni posílením našeho týmu a rozšířením naší sítě. Zvláště potřebujeme pomoc při šíření informací a zapojení veřejnosti do informované diskuse. Kontaktujte nás, prosím, a my budeme potěšeni nalezením společné platformy.
Jak mohou NPBTs přispět k udržitelnému zemědělství?


Tyto techniky mohou usnadnit a urychlit šlechtiteli optimalizaci odrůd plodin tak, aby byly například odolnější vůči klimatu nebo škůdcům. Například mohou být vytvořeny plodiny rezistentní vůči houbovým chorobám, a tak bude potřeba méně toxických chemikálií rozstřikovaných do životního prostředí. Plodiny mohou být také upraveny tak, aby vyžadovaly menší vstup živin. Tím napomůžeme k odlehčení evropských půd, těžce přesycených zemědělskými hnojivy, která pronikají do spodních vod. Toto jsou jen tři z mnoha možností – a všechny mohou přispět k udržitelnějšímu zemědělství.
Jaké jsou výhody používání těchto nových technik namísto konvenčních šlechtitelských technik?


Nejdůležitějšími výhodami nových technik v porovnání s konvenčními šlechtitelskými technikami (specificky mutagenezí) je, že jsou přesnější a rychlejší.

Šlechtění konvenční mutagenezí spoléhá na použití drsných chemikálií a radiace pro náhodné mutace DNA plodin. Tyto mutace jsou tvořeny jak v žádoucích tak nežádoucích oblastech DNA plodin. Výsledkem je velmi dlouhý a nákladný proces šlechtění a produkt, který může ukrývat nežádoucí vedlejší účinky. Nové techniky šlechtění jsou účinnější a přesnější než konvenční mutageneze. Mohou být použity k vložení pouze jednobodové mutace DNA plodin bez mnohých nechtěných necílených mutací vytvořených s použitím konvenčních mutagenezí. Tento postup je také mnohem rychlejší a čas tlačí, pokud jde o šlechtění plodin odolných klimatu.

Metafora pro ilustraci:

Pokud si chcete poslechnout svou oblíbenou píseň, může to trvat hodiny nebo roky, než bude vysílána v rádiu. Mezitím můžete poslouchat písně, které nemáte rádi a mnoho a mnoho reklam. Pokud využijete hudební aplikaci, můžete poslouchat svou oblíbenou píseň ihned bez obtěžování nechtěnými písněmi nebo reklamou. Nuže, konvenční mutageneze je jako čekání u rádia na zahrání oblíbené písně. Nová technika šlechtění je přeskočení všech náhodných písní a přímý poslech vaší oblíbené písně použitím hudební aplikace. Obě cesty nakonec povedou k poslechu stejné písně – stejně jako oba typy šlechtitelských technik vás dovedou k vytvoření stejných plodin. Jediným rozdílem je množství požadovaného času a počet nežádoucích účinků. Nové šlechtitelské techniky jsou lepší v obou ohledech.

Rovněž odkazujeme na Prohlášení skupiny vedoucích vědeckých poradců evropské Komise, která nastínila benefity nových šlechtitelských technik.
Jaký je rozdíl mezi těmito novými technikami (NBTs) a tradičními GMO?


Je důležité podotknout, že NBTs představují techniky, zatímco GMO je produkt.

Tradiční GMO jsou organismy, jejichž genetický materiál (DNA) byl pozměněn způsobem, který nemohl vzniknout přirozeně. Tyto tradiční GMO mohou obsahovat části DNA z organismů, se kterými se nemohly rozmnožovat. Mohou být rovněž výsledkem odstranění nebo zmnožení vlastní DNA organismu vedoucí ke znakům, které nejsou u těchto druhů popsány.

Změny, které mohly vzniknout přirozeně bez lidského zásahu, zahrnují mutace. Mutace jsou přirozený fenomén a vyskytují se ve všech živých buňkách, i vašich. Mutace jsou důvodem velké biodiverzity na Zemi a jsou hnací silou evoluce. Některé šlechtitelské metody včetně mutagenezí jsou náhodně vyvolávány ošetřením chemikáliemi nebo radiací. Po takovém ošetření je v DNA organismu nalézáno mnoho mutací. Šlechtitelé potom vyberou ten organismus, který vykazuje žádoucí znak, například rostliny, jejichž plody jsou větší. NBTs mohou být využity pro tvorbu tradičních GMO nebo k vložení malých mutací, jako jsou ty vyvolané tradičními mutagenezemi popsanými v předchozím odstavci. Rozdíl mezi konvenčními mutagenezemi a NBTs je, že NBTs jsou přesnější a mohou být použity k vytvoření pouze jedné žádoucí mutace bez mnoha nežádoucích mutací vytvořených konvenčními mutagenezemi. Jak mutace vyvolané konvenčními mutagenezemi, tak mutace vyvolané NBTs jsou nerozpoznatelné od mutací vznikajících přirozeně. Ani samotný postup nevede k žádnému nepřirozenému materiálu navíc, který by přetrvával ve výsledném organismu.

Sumárně, NBTs vedou jak k tradičním GMO, tak k plodinám, které se podobají přirozeně se vyskytujícím rostlinám. Pro zajištění logičtějších a proporcionálnějších předpisů shledáváme proto důležitým rozlišovat mezi těmito dvěma výstupy.
Jak si mohu představit tyto nové techniky – krok za krokem?


V průběhu minulých let bylo vyvinuto několik technik. S těmito technikami je možná velmi přesná modifikace genetického materiálu. Existuje množství technik, které jsou založeny zejména na provedení cílených přerušení (nebo střihů) genetického materiálu (nebo DNA) organismu (jako jsou plodiny nebo bakterie). Tato přerušení jsou potom opravena vlastním opravným mechanismem organismu. To je bezchybné, což znamená, že je snadné vyvolat mutaci v genetickém materiálu, a tím zlepšit nebo vypnout znak v rostlině.

Některé techniky provádějí tato přerušení pomocí systému, který se přirozeně nachází v bakteriích, jmenují se CRISPR/Cas. Jednoduše řečeno, je to mechanismus, který zná přesnou polohu, kde by k přerušení mělo dojít, a přeruší DNA pouze v těchto místech.

Další techniky zahrnují jiné typy mechanismů, ale princip zůstává stejný. Doporučujeme přečíst si materiál EFSA o těchto technikách.
Zmiňujete zejména plodiny. Co se stane s živočichy nebo bakteriemi?


Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí pokrývá všechny organismy, jejichž genetický materiál byl modifikován, kromě lidí. To znamená, že do rozsahu spadají také zvířata a bakterie. Pokud se přijde s novým zněním přílohy směrnice, bude jejich uvolňování do životního prostředí rovněž řízeno režimem ustanoveným v dodatečné příloze, kterou navrhujeme.

© 2019 Grow Scientific Progress. Vytvořeno Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od
.com
. Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.
Začít