Glosář

Jsme si vědomi toho, že některé výrazy, které používáme, jsou velmi technické – proto jsme přiložili glosář nejvíce nezbytných konceptů, aby byla naše argumentace pochopitelná. Podporu diskuse založené na faktech a respektující výměnu názorů řadíme mezi naše nejvyšší priority a považujeme za svou povinnost povzbudit veřejnou diskusi.

 

Vyzýváme také vás, abyste nás kontaktovali s otázkami a komentáři a rovněž se těšíme, že budeme moci v blízké budoucnosti poskytovat grafické informace. Těšte se!

Iniciativa evropských občanů

Nástroj přímé demokracie v EU

Každý občan Evropské Unie může zahájit iniciativu evropských občanů v záležitosti, která spadá do kompetencí Evropské komise. Iniciativa se obyčejně zaměřuje na pobídku Evropské komise k činnosti v určité záležitosti navrženým způsobem. Iniciativu je potřebné naplnit nejméně 7 občany z různých členských států EU. Po předložení návrhu má Komise dva měsíce na konstatování, zda je iniciativa přípustná. Když Komise rozhodne, že je iniciativa přípustná, mají iniciátoři rok na shromáždění milionu podpisů. Je potřebné, aby tyto podpisy pocházely od občanů všech členských zemí EU se specifickým prahovým počtem proporcionálním vůči příslušné populaci. Pokud je dosažen prahový počet všech členských zemí, Evropská komise posoudí návrh. Rozhodne, zda činit v záležitosti vznesené občany, například návrhem zákona. Její návrh bude poté posouzen Parlamentem a Radou v běžném legislativním postupu. Návrh se stane předpisem, pouze pokud je přijat oběma institucemi.

Tradiční GMO

Geneticky modifikovaný organismus

Tradiční geneticky modifikované organismy jsou živoucí organismy, jejichž genetický materiál byl uměle změněn způsobem, ke kterému by nedošlo přirozeným šlechtěním stejného nebo podobného druhu. Tyto GMO mohou obsahovat genetický materiál z organismů, se kterými by si tyto materiály nemohly vyměnit přirozeně, a jsou proto nazývány transgeny. Pěstování a obchodování takových GMO je v EU přísně regulováno, aby byla zajištěna naše vlastní bezpečnost a bezpečnost životního prostředí.

Konvenční techniky mutageneze

Techniky tradičního šlechtění rostlin

Tyto techniky jsou tradiční techniky šlechtění rostlin, v nichž jsou semena ošetřena chemikáliemi nebo radiací, aby došlo k vývoji nových znaků. Tyto přístupy spoléhají na generování náhodných mutací v celém genomu rostlin. Rostliny se žádoucími vlastnostmi jsou potom vybrány pro další pěstování – sumárně, těžkopádný proces. Rostlinné druhy získané s použitím mutageneze – konvenčními nebo novými metodami – neobsahují genetický materiál z cizích druhů. Techniky konvenční mutageneze jsou tudíž vyjmuty z přísné regulace dané směrnicí EU o GMO a produkty z nich byly bezpečně pěstovány po desetiletí.

Nové techniky šlechtění rostlin (NPBTs)

Nové techniky šlechtění rostlin

NPBTs jsou metody vyvinuté v uplynulé dekádě, které jsou používány ke šlechtění nových odrůd rostlin pečlivou změnou genetického materiálu semen nebo rostlinných buněk namísto spoléhání se na náhodné mutace. Napodobováním přirozených mutací mohou být NPBTs použity k usnadnění šlechtění plodin, které jsou odolné vůči suchu a škůdcům, mají vyšší výnosy, lepší kvalitu, a tak přispívají k bezpečnosti potravin a udržitelnému rozvoji zemědělství. Současný právní rámec v EU, bohužel, vyžaduje stejné zacházení s uměle vyprodukovanými GMO a rostlinami, které byly pozměněny pomocí NPBTs napodobením přírody, ale pečlivě cíleným způsobem. To také omezuje používání rostlin získaných pomocí NPBTs, které by vznikly přirozeně.

 
 
 
 

© 2019 Grow Scientific Progress. Vytvořeno Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od
.com
. Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.
Začít